Metropole Hà Nội được vinh danh top 20 khách sạn thành phố tốt nhất châu Á

Ngành văn hóa phải đáp ứng được kỳ vọng của Tổng Bí thư: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, sử dụng sức mạnh mềm để khẳng định vị thế quốc gia

Bộ Chính trị khuyến khích gắn kết giữa phát triển văn học, nghệ thuật với các ngành du lịch, dịch vụ

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đồng hành để tổ chức tốt Festival Gốm đỏ Vĩnh Long năm 2024

Hơn 890 tác phẩm vào sơ khảo Giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch"